Шапка финал

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Розпорядження голови

                               Харківської районної

                                              державної адміністрації

 

                                        від 12.11.2013 № 581

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти

Харківської районної державної адміністрації

Харківської області

1. Загальні положення

1.1 Відділ освіти Харківської районної державної адміністрації Харківської області (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Харківської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації й підпорядковується голові районної державної адміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

         1.2 Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України i Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, наказами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови облас­ної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

2.  Основні функції та завдання відділу освіти

2.1 Основними функціями відділу освіти є:

2.1.1 Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.

2.1.2 Створення рівних умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2.1.3 Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території i належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів.

2.1.4 Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів.

2.1.5 Аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми.

2.1.6 Організація навчально-методичного i кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.1.7 Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, держав­ного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району; участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

2.1.8 Проведення атестації дошкільних та загальноосвітніх навчаль­них закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації.

2.1.9 Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2 Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

– здійснює керівництво і контролює діяльність навчальних закладів району;

– визначає потребу в навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних i культурно-ocвітніx потреб за наявності необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів;

– готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання вcix дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

– вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчаль­них закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх i спеціальних навчальних закладах;

– вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання державної підсумкової атестації екстерном;

– вивчає потребу та вносить пропозиції щодо створення навчально-виховних комплексів у складі загальноосвітніх навчальних закладів для задоволення допрофесійних та професійних запитів громадян;

– забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

– сприяє задоволенню ocвітніx запитів національних меншин, які проживають у районі;

– надає допомогу органам опіки i піклування у влаштуванні дітей-сиріт i дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях до дитячих інтернатних закладів i в сім’ї  під oпiкy  (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих i майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

– координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

– забезпечує роботу психологічної служби в навчальних за­кладах;

– координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

– надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання i на зворотному шляху учнів (вихованців), які про­живають у сільській місцевості;

– організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

– вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

– сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

– впроваджує навчальні плани i програми, рекомендовані Міносвіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх нав­чальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів i програм;

– організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

– забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

– видає інформаційно-методичні бюлетені;

– сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

– координує роботу, пов’язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної opiєнтації учнів;

– забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки i санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

– організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

– забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

– погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

– формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчаль­них програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

– прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педпрацівників i керівних кадрів нав­чальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– проводить атестацію педагогічних i керівних кадрів навчаль­них закладів у межах своєї компетенції;

– сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

– розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

– вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

– контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

– контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту,  рівня й обсягу освітніх послуг відповідно до рівня i профілю навчання;

– інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації  освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

– подає в установленому порядку статистичну звітність про стан i розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації та формування банку даних;

– інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);

– взаємодіє з органами громадського самоврядування;

– проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих), комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

– забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи щодо усунення недоліків y poбoтi;

– надає адміністративні послуги;

– забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

– передає у встановленому порядку та визначені строки до загального відділу апарату районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

– забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

– бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

– забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

– забезпечує захист персональних даних;

– виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

3. Права

         Для здійснення повноважень та вищезазначених основних завдань відділ освіти має право:

         – одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ  та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         – залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

         – брати участь в утворенні й ліквідації навчальних закладів та установ освіти вcix форм власності;

         – скликати районні, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

         – вносити органам виконавчої влади та органам місцевого само­врядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

         - призупиняти (скасувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

         - укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4. Взаємодія з іншими органами влади

         Відділ освіти у пpoцeci виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання по­кладених на нього завдань.

     

5. Організаційно – розпорядча діяльність

         5.1 Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду i
звільняється з посади головою Харківської районної державної адміністрації
за погодженням з директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної держав­ної адміністрації в установленому законодавством порядку.

          5.2 Особа, яка призначається на посаду начальника відділу освіти, повинна мати повну вищу педагогічну освіту i стаж  роботи в навчальних закла­дах, не менший ніж 3 роки.

          5.3 Начальник відділу освіти:       

– здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки i ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників;

– представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

– подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів i видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати пpaцi працівників відділу;

– затверджує положення про підрозділи i служби відділу освіти, функціональні обов’язки його працівників;

– розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

– планує роботу відділу й аналізує стан її виконання;

– видає у межах компетенції відділу накази, організовує i контролює їх виконання;

– накази, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації або оскаржені в судо­вому порядку;

– накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Харківському районному управлінні юстиції Харківської області;

          – затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

          – здійснює добір кадрів;

          – призначає на посаду i звільняє з посади працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;

          – заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів та установ освіти;

          – проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

          – забезпечує дотримання працівниками структурних підрозділів правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в структурних підрозділах інформації з обмеженим доступом.

          5.4 Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, у відділі освіти утворюється колегія у складі начальника відділу освіти (голова колегії), заступника начальника, а також інших відповідальних працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів.

          5.5 До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також вчені та висококваліфіковані спеціалісти.

          5.6 Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

          5.7 Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу освіти.

          5.8 Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти і за погодженням відповідно з директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

         5.9 Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється                 інформаційно – методичний центр. Також у відділі освіти як структурні підрозділи функціонують централізована бухгалтерія, центр комп’ютерних технологій, навчально - методичний центр психологічної  служби, служба охорони праці, господарча група, які діють відповідно до Положення про них.

          5.10 При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

          5.11 Відділ освіти фінансується за рахунок коштів Державного та місцевого бюд­жетів. Гранична чисельність, фонд оплати пpaцi працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.

         Штатний розпис відділу освіти затверджує голова Харківської районної державної адміністрації в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

         5.12 Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Корисні посилання

 • 1
 • Departament
 • 7
 • 322
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • Baner sadiki
 • 11Офіційний сайт відділу освіти Харківської районної державної адміністрації
2020