Шапка финал

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови

Харківської районної

державної адміністрації

 

від 24.06.2020 № 193

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Харківської районної державної адміністрації

Харківської області

(нова редакція)

1. Загальні положення

          1.1 Відділ освіти Харківської районної державної адміністрації Харківської області (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Харківської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації.

Відділ освіти підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з питань, що належить до його  компетенції.

          1.2 Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України i Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, наказами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів Харківської обласної, Харківської районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

2. Відділ освіти, відповідно до покладених повноважень, виконує наступні завдання:

2.1 Забезпечує реалізацію державної політики у галузі освіти, інноваційної діяльності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.

2.2 Створює рівні та доступні умови для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

          2.3 Аналізує стан освіти в районі, прогнозує та розробляє районні програми розвитку освіти, організовує виконання зазначених програм.

2.4 Сприяє професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, інклюзивно-ресурсного центру.

2.5 Забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої, позашкільної освіти та міжшкільних навчально – виробничих комбінатах.

          2.6 Здійснює моніторинг за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності.

2.7 Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

2.8 Здійснює повноваження, делеговані Харківською районною радою.

2.9 Сприяє розвитку мережі закладів освіти у районі, вносить в установленому порядку в межах своїх або делегованих повноважень пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо відповідно до соціально-економічних i культурно-ocвітніx потреб за наявності необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів.

2.10 Готує проєкти розпоряджень про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери його управління та ведення обліку дітей дошкільного віку.

2.11 Вживає заходи із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

2.12 Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин. Упроваджує в практику освітні і наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

2.13 Співпрацює з Харківським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, Харківською місцевою прокуратурою № 6, службою у справах дітей Харківської районної державної адміністрації, Харківським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом культури, молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації щодо запобігання дитячої бездоглядності та попередження правопорушень серед неповнолітніх.

2.14 Організовує роботу психологічної служби в системі освіти району.

2.15 Надає допомогу закладам загальної середньої освіти в організації безоплатного регулярного підвезення до закладу освіти та у зворотному напрямку учнів (вихованців) та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості.

2.16 Організовує харчування дітей у закладах загальної середньої освіти за рахунок бюджету та залучених коштів.

2.17 Сприяє забезпеченню разом з органами охорони здоров’я  своєчасних, безоплатних медичних оглядів вихованців, здійсненню оздоровчих заходів.

2.18 Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти.

2.19 Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей.

2.20 Організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівнів дітей.

2.21 Забезпечує організацію в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

2.22 Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

2.23 Надає практичну допомогу закладам освіти з питань охорони праці, дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки i санітарного режиму.

2.24 Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої та позашкільної освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

2.25 Сприяє збереженню існуючої мережі закладів освіти, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками та інше.

2.26 Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, Похвальних листів «За відмінні успіхи у навчанні» і Похвальних грамот «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», золотих і срібних медалей та забезпечення ними закладів освіти.

2.27 Вивчає потреби у фахівцях для сприяння забезпечення освітнього процесу в закладах освіти району.

2.28 Проводить атестацію педагогічних працівників закладів освіти у межах своєї компетенції.

2.29 Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходи щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

2.30 Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

2.31 Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, що перебувають у комунальній власності, здійснює аналіз їх використання.

2.32 Сприяє створенню у закладах загальної середньої освіти фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

2.33 Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан i розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання статистичної інформації.

2.34 Забезпечує інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік).

2.35 Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

2.36 Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

2.37 Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у відділі.

2.38 Вносить пропозиції до проєкту районного бюджету. Готує в межах делегованих повноважень пропозиції щодо визначення видатків районного бюджету на утримання закладів освіти та відділу освіти, виконує регіональні програми, що фінансуються з районного бюджету.

2.39 Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних  бюджетних коштів, виділених на освіту.

2.40 Розробляє проєкти (участь у підготовці) розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань освіти.

2.41 Бере участь у межах компетенції у розробленні проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

2.42 Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Харківської районної ради.

2.43 Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріалів для подання голові районної державної адміністрації.

2.44 Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.45 Готує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів у межах своїх повноважень.

2.46 Розглядає звернення громадян у встановленому законодавством порядку.

2.47 Надає адміністративні послуги.

2.48 Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

2.49 Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти.

2.50 Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримується вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки в установах і закладах освіти.

2.51 Організовує роботу щодо забезпечення збереження, обліку і користування документами у відділі освіти.

2.52 Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.53 Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

2.54 Забезпечує захист персональних даних працівників відділу освіти.

2.55  Сприяє створенню у закладах освіти інклюзивних та/або спеціальних класів/груп для навчання дітей з особливими освітніми потребами, необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази.

2.56 Забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, сприяє провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо придбання транспортних засобів для підвезення таких дітей до місця навчання та додому.

2.57 Забезпечує подання на затвердження Статутів закладів освіти.

2.58 Видає довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі достатньому для спілкування.

2.59 Координує ліцензування закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.60 Здійснює інші передбачені законом повноваження.

3. Для здійснення повноважень та вищезазначених основних завдань відділ освіти має право:

3.1 Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2 Залучати до розроблення районних програм розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

3.3 Скликати районні, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.4 Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.

3.5 Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.     Взаємодія з іншими органами влади:

4.1 Відділ освіти протягом виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Організаційно-розпорядча діяльність:

5.1 Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду i звільняється з посади головою Харківської районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

5.2 Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за ступенем не нижче магістра (спеціаліста). Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року, вільне володіння державною мовою.

5.3 Начальник відділу освіти:

– здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;

– представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

– подає на затвердження голові Харківської районної державної адміністрації Положення про відділ освіти, проєкт кошторису доходів i видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати пpaцi працівників відділу;

– затверджує положення про підрозділи i служби відділу освіти;

– розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти, закладів загальної середньої та позашкільної освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів у межах затвердженого головою Харківської районної державної адміністрації кошторису;

– планує роботу відділу й аналізує стан її виконання;

– вживає заходів до вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;

– звітує перед головою Харківської районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;

– видає у межах компетенції відділу накази, організовує i контролює їх виконання;

– накази, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку;

– накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків);

– здійснює добір кадрів працівників відділу освіти;

– призначає на посаду i звільняє з посади працівників відділу освіти;

– застосовує до працівників відділу заохочення та  дисциплінарні стягнення;

– заохочує та накладає дисциплінарне стягнення на керівників закладів освіти району в межах чинного законодавства;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

– забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

– забезпечує в межах своїх повноважень збереження в структурних підрозділах інформації з обмеженим доступом;

– може входити до складу колегії Харківської районної державної адміністрації;

– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, та розробляє проєкти відповідних рішень;

– може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

– представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Харківської районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови Харківської районної державної адміністрації;

–  представляє в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

– здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.4 Для вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, у відділі освіти утворюється колегія у складі начальника відділу освіти (голова колегії), заступника начальника, а також інших відповідальних працівників відділу освіти, керівників закладів освіти.

5.5 До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також вчені та висококваліфіковані спеціалісти.

5.6 Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

5.7 Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу освіти.

5.8 Начальник відділу освіти має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

5.9 Для організації методичної роботи, сприяння професійному розвитку педагогів,  психологічної підтримки педагогічних працівників, впровадження нових інформаційно-комунікаційних  сучасних технологій в практику роботи закладів освіти району та відділу освіти, ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності закладів освіти, організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу закладів освіти, забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої, позашкільної освіти та міжшкільних навчально – виробничих комбінатах при відділі освіти як структурні підрозділи функціонують інформаційно-методичний центр, централізована бухгалтерія, навчально-методичний центр психологічної служби, служба охорони праці, відділ централізованого господарського обслуговування закладів освіти, центр комп’ютерних технологій, які діють відповідно до положень про них. За потреби відділ освіти може утворювати й інші підрозділи.

5.10 При відділі освіти може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

5.11 Відділ освіти фінансується за рахунок коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів. Гранична чисельність, фонд оплати пpaцi працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.

Штатний розпис відділу освіти затверджує голова Харківської районної державної адміністрації в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

5.12 Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, штамп.

                                              

Корисні посилання

 • 1
 • Departament
 • 7
 • 322
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • Baner sadiki
 • 11Офіційний сайт відділу освіти Харківської районної державної адміністрації
2020